Als je als aannemer werken uitvoert in een privéwoning van meer dan 10 jaar kan je een verlaagd btw-tarief van 6% toepassen. Het tarief geldt zowel voor materialen als gepresteerde werkuren. Het attest waarin je dit moet aantonen, verdwijnt wellicht in 2022, waardoor de bewijslast zal verlegd worden naar de bouwheer.

Als aannemer kan je het verlaagd btw-tarief van 6% alleen toepassen als het gaat om ‘werken in onroerende staat aan privéwoningen’ en als volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

  1. de werken moeten dienen tot de volledige of gedeeltelijke omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud van een woning;
  2. na de werken moet de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt worden, zolang het privégebruik maar groter is dan het beroepsgebruik;
  3. het moet gaan om werken aan een woning die minstens tien jaar oud is;
  4. de werken moeten verricht worden voor en gefactureerd worden aan een eindverbruiker;
  5. de bouwheer moet je een attest bezorgen waaruit blijkt dat al deze voorwaarden vervuld zijn.

Het attest wordt weliswaar vervangen door een andere formele vereiste. Om alsnog het verlaagde tarief te mogen hanteren, wordt de aannemer verplicht onderstaande tekst toe te voegen aan de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Zonder het attest moet je factureren tegen 21% btw. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat klanten vergeten om het attest in te vullen en te overhandigen. Zonder strakke opvolging is de kans dan groot dat het attest ontbreekt en je bij controle 15% btw moet bijbetalen. Vervolgens is het aan jou om het bijkomende bedrag te recupereren.

De overheid wil het attest daarom afschaffen en vervangen door een ad hoc-vermelding op de factuur. Nadat je klant de factuur zal ontvangen hebben, zal hij die binnen de maand moeten betwisten als de voorwaarden voor het btw-tarief van 6% niet van toepassing zijn. Hierdoor wordt de aansprakelijkheid verlegd naar zijn klant.

De nieuwe regeling treedt wellicht in werking vanaf 1 januari 2022.